• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Phật học phổ thông

VÀI NÉT VỀ DÒNG KỆ CHÚC THÁNH - Phật tử THỊ HẠNH

  • PDF.

Năm 1697, Tổ sư Minh Hải đã khai sơn Chùa Chúc Thánh tại xã Cẩm Phô, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là Thành Phố Hội An). Tổ mở trường dạy học, học chúng theo về rất đông. Về sau để Pháp môn phát triển có qui củ, Tổ xuất kệ truyền Pháp danh, Pháp tự. Đời sau tôn là Dòng kệ Minh Hải Chúc Thánh.

Kệ truyền Pháp Danh

Minh Thiệt Pháp Toàn Chương

Ấn Chơn Như Thị Đồng

Chúc Thánh Thọ Thiên Cửu

Kỳ Quốc Tộ Địa Trường

Đắc Chánh Luật Vi Tông

Tổ Đạo Giải Hành Thông

Giác Hoa Bồ Đề Thọ

Sung Mãn Nhơn Thiên Trung

 

Kệ truyền Pháp Tự

Đắc Chánh Luật Vi Tông

Tổ Đạo Giải Hành Thông

Giác Hoa Viên Cảnh Trí

Sung Mãn Lợi Nhơn Thiên

Hằng Sa Chư Pháp Giới

Tế Độ Đẳng Hàm Linh

Châu Viên Thể Tướng Dụng

Quán Chiếu Sát Trần Trung

Khứ Lai Đương Nhứt Niệm

Năng Sở Khởi Phi Tha

Tâm Cảnh Thùy Biên Thủ

Chơn Vọng Tổng Giai Như

            Đệ tử của Tổ là những bậc cao tăng xuất chúng: Tổ Thiệt Diệu đời thứ hai trụ lại Chùa Chúc Thánh. Tổ Thiệt Dinh khai sơn Chùa Phước Lâm, Quảng Nam.

            Hai Tổ Thiệt Đăng và Thiệt Thuận truyền pháp vào Bình Định, khai sơn Chùa Long Sơn và Linh Sơn.

Riêng Tổ Thiệt Lãm vào Phú Yên khai sơn Chùa Thiên Hưng.

Sau 50 năm Hoằng dương Chánh Pháp, đại nguyện đã viên thành, ngày 7 tháng 11 năm Bính Dần(1746), Tổ truyền Tâm Ấn cho trưởng tử là tổ Thiệt Dinh, rồi an nhiên thị tịch. Ngài xuất kệ Phú Chúc:

Pháp giới như mây nổi

Chân như không tánh tướng

Nếu hiểu được như vậy

Chúng sanh với Phật đồng.

Dòng kệ Chúc Thánh Quảng Nam đã truyền đến đời thứ 13(chữ Thượng: Thọ) .

            Ba Tổ Thiệt Đăng, Thiệt Thuận, Thiệt Lãm hoằng pháp ở Bình Định, Phú Yên.

Để khế hợp căn cơ và hoàn cảnh địa phương, ba Tổ đã đảnh lễ xin Tổ Minh Hải cho phép chỉnh sửa bổ sung bài Kệ Truyền Pháp Danh thành như sau:

Minh Thiệt Pháp Toàn Chương

Ấn Chơn Như Thị Đồng

Vạn Hữu Duy Nhất Thể

Quán Liễu Tâm Cảnh Không

Giới Hương Thành Thánh Quả

Giác Hải Dũng Liên Hoa

Tín Tấn Sanh Phước Huệ

Hạnh Trí Giải Viên Thông

Ảnh Nguyệt Thanh Trung Thủy

Vân Phi Nhật Khứ Lai

Đạt Ngộ Vi Diệu Tánh

Hoằng Khai Tổ Đạo Trường.

Bài kệ truyền pháp danh này đã truyền đến đời thứ 12(chữ Thượng: Hữu)

Dòng Thiền Chúc Thánh khởi nguyên từ Quảng Nam đã lan tỏa vào Nam Trung Bộ và Nam Bộ, đã sản sinh nhiều bậc cao tăng thạc đức đem lại nhiều lợi ích cho đạo pháp và dân tộc.

Đặc biệt đời thứ 9 (chữ Thượng: Thị) có ngài Thị Thủy, pháp tự Hạnh Pháp, pháp hiệu Quảng Đức đã tự thiêu để cúng dường nhục thân cho đạo pháp và dân tộc, đánh thức lương tri nhân loại trong mùa pháp nạn 1963. Trái tim bất hoại của ngài vẫn mãi mãi đập trong lồng ngực của bao thế hệ Tăng Ni, Phật Tử và loài người tiến bộ. Giáo Hôi Phật Giáo và toàn thể Phật Tử đã tôn vinh ngài là Bồ Tát Thích Quảng Đức.

 

                                                              Phật Tử Thị Hạnh

                                                             (Dòng kệ Chúc Thánh Đời Thứ 9)

 

Nguồn: Kỷ yếu lễ khánh thành

đại trùng tu Tổ Đình Chúc Thánh

Nguyên nhân đức Phật chế Giới Luật

  • PDF.

Giới là lộ trình sống thực của chân lý, được kết tinh từ nhân cách phẩm chất đạo đức, nhằm nuôi dưỡng lớn công hạnh tự lợi, lợi tha, một yếu tố tác thành Phật quả. Giới cũng chính là cơ năng nòng cốt để xây dựng trật tự kỷ cương, một con người toàn diện trong sáng, nâng cao trí thức, phát triển trí tuệ".

Đức Thế Tôn đã là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác làm bất cứ việc gì cũng cẩn thận chu đáo, không sơ sót dù là một chuyện nhỏ. Trong 12 năm đầu khi giáo đoàn thành lập chúng tăng hầu hết phần đông là căn cơ trình độ giáo pháp cao siêu là những bậc thánh A- la- hán, thành phần tu tập đoạn dứt lậu hoặc. Những vị căn cơ còn thấp kém chỉ nghe đức Thế Tôn khai thị vài lần liền chứng ngộ. Vì thế nếp sống của chư Tăng thuở ấy hoàn toàn thanh tịnh. Tuy đức Thế Tôn chưa chế Giới luật nhưng Giới vẫn có, chỉ giới hạn được trình bày dưới dạng những hình thức đơn giản tổng quát về mặt hộ trì các căn.

Đọc thêm...

Đừng nghĩ quá khứ, đừng nghĩ tương lai?

  • PDF.
Nghi_suy Năm cũ trôi qua, năm mới bắt đầu... Đừng nên nghĩ nhớ chuyện cũ, và đừng nên mơ tưởng suy tính chuyện tương lai, và chỉ nên sống với hiện tại thôi. Có thực rằng sống đạo phảỉ là sống "một kiểu hiện sinh" như thế và cần phải xóa sổ những ngày hôm qua, và phải dẹp hết những bữa hôm kia trong đầu... mới gọi là tu?

Đọc thêm...

Lời khai thị vàng ngọc

  • PDF.
buoc-sen - Phật dạy cho chúng ta chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Sinh mạng của chúng ta chẳng phải một đời này, một kiếp này, mà là đời đời kiếp kiếp, nối tiếp chẳng dứt. Đây tức chỗ gọi là luân hồi. Luân hồi là chân tướng sự thật giữa vũ trụ, bởi vì việc này chẳng phải mắt thịt của chúng ta có thể nhìn thấy được.

Đọc thêm...

Lời khai thị của hiền nhân

  • PDF.

1. PHẢI TỈNH GIÁC RẰNG, đời sống thật bấp bênh, không phải lúc nào cũng tiến hành êm đẹp như mình tưởng, mà nó có thể thay đổi bất ngờ, gây đau thương sầu khổ cho bản thân (vì tai nạn, bệnh hoạn, bị tâm thần, tù tội, tan vỡ sự nghiệp , ly tán gia đình), đang ung dung tiền tài danh vọng, địa vị cao, bỗng suy sụp toàn bộ, biến thành nguy cơ thân bại danh liệt, cuộc sống trở nên u ám đầy bi thương, tuyệt vọng. 

le-bai

 

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Phật học phổ thông