• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Phương pháp cầu siêu cho nhân thân

  • PDF.
PHƯƠNG PHÁP CẦU SIÊU CHO THÂN NHÂN
(Làm mỗi tuần thất. Nếu làm thêm mỗi ngày thì càng tốt)

Hòa thượng Thích Thiền Tâm
(Trích từ: Quê Hương Cực Lạc)

Phat_A_Di_Da_2Khi thân nhân hay thân hữu qua đời, nhiều người rất lúng túng không biết cầu siêu làm sao, hoặc phải nhờ vị sư nào? Nếu cần mời các sư, nên chọn vị nào đạo hạnh trong sạch mới có kết quả, chớ chẳng nên mời những vị chuyên tụng có giá biểu định sẵn!

Dù có mời sư tụng, chính gia đình cũng cần biết nghi thức, bài bản để trợ lực thêm cho người quá cố siêu thoát. Hoặc vì hoàn cảnh eo hẹp về tài chánh, không kham chuyện thù lao, hoặc sét thấy không cần, thì sự thành tâm của gia đình mới là chủ yếu mà kết quả cũng không kém việc nhờ người ngoài. Tuy nghi thức đơn giản, ngắn gọn, nhưng ý nghĩa và tác dụng vô cùng rộng lớn như sau:

Phat_A_Di_Da_1

1. Truớc hết chắp hương xá 3 xá, nguyện trình:

"Hôm nay con làm lễ tuần thất thứ... cho Ông/Bà ...(họ tên người quá vãng)... . Cầu xin cửu huyền thất tổ chứng minh"

(Xá và cắm hương lên bàn thờ cửu huyền)

2. Chắp hương, hướng về bàn Phật, xá 3 xá và quỷ xuống khấn nguyện:

"Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nam Mô Phật Tổ, Phật Thầy, cảm ứng chứng minh. Nay con thành tâm cầu nguyện cho Ông/Bà... (họ tên người quá vãng)... Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật".

(Xá, cắm hương lên bàn Phật, rồi chắp tay vào ngực, nguyện tiếp):

"Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bách, đồng danh đồng hiệu, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn vong linh ... (họ tên người quá vãng)... A Di Đà Phật".

(Đọc 3 lần. Xong lạy 4 lạy)

3. Đến bàn vong, chắp hương đọc bài chú Vãng Sanh cho vong linh:

"Nam Mô A Di Đa Bà Dạ

Đa tha dà đa dạ

Đa điệt dạ tha

A di rị đô bà tỳ

A di rị đa tất đam bà tỳ

A di rị đa tỳ ca lan đế

A di rị đa tỳ ca lan đa

Dà di nị dà dà na

Chỉ đa ca lệ ta bà ha."

Xin tiếp dẫn vong linh:

A Di Đà Phật

(Xá, cắm hương bàn vong)

Tiếp theo, kêu gọi tên vong linh:

"Hỡi Ông/Bà...(họ tên người quá vãng)... hãy tỉnh thức, đừng sợ hãi và đừng luyến tiếc điều gì ở cõi trần, hãy bình tĩnh niệm Phật, cầu xin Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc." (Lạy 4 lạy).

[Buổi lẽ cầu siêu tại gia đình qua một lần là xong. Ngưng nghỉ một chút, có thể lập lại lần thứ hai, thứ ba... càng nhiều càng tốt. Nếu gia đình đông người, nên đánh máy to ra, mỗi người một bản để trước mặt mà nguyện vái cũng được.]

***

CHÚ GIẢI:

A. [Câu "Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bách, đồng danh đồng hiệu, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn vong linh ... (họ tên người quá vãng)... A Di Đà Phật"].

Trích từ Kinh: NIỆM PHẬT BẢO-VƯƠNG

Trong thời kỳ đức Bổn sư THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN còn tại thế, một ngày kia đức Bổn sư thấy có 2 Ông bà già lụm cụm đang niệm Phật và lấy từ hạt lúa để ghi số (Tức là hễ niệm một câu NAM-MÔ A-DI-ÐÀ PHẬT thì lấy ra một hạt lúa bỏ vào trong hũ để nhớ số đếm).

Ðức Bổn sư THÍCH CA NHƯ LAI thấy thế, nên Ngài mới đi đến, ngồi xuống kế bên mà dạy cho hai Ông bà già đang niệm Phật ấy rằng:

"Ta có một pháp rất hay, dạy 2 ngươi niệm Phật một câu thì được số hạt thóc rất nhiều đếm không kể xiết!".

Hai ông bà già nghe Phật nói vậy rất mừng rỡ, liền quỳ xuống chân thành đảnh lễ Phật và cầu xin Phật từ bi chỉ dạy, vì chúng con tuổi đã quá già rồi...

Lúc ấy Phật THÍCH CA dạy niệm như thế nầy :

"Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế giới, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bách đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A-DI-ÐÀ PHẬT"

Một vạn ức = 10,000 X 100,000 = 1 tỷ.

Tam thập lục vạn ức = 36 vạn ức = 36 tỷ.

Nhất thập nhấtt vạn = 10 x 10,000 = 100,000

Cửu thiên ngũ bách = 9,000 + 500 = 9,500

Nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bá = 100,000 x 9,500 = 950 triệu

Tổng gom hết các câu trên, tức là 36 tỷ 950 triệu Thượng Thiện Nhân ở cõi Phật đồng tiếp dẫn vong linh. Một câu nguyện tuy ngắn gọn, nhưng ý nghĩa vô cùng rộng lớn. Nếu thân nhân quan tâm, vì người quá cố, nhớ hằng ngày, hàng tuần thất mà thành tâm cầu nguyện bài Vãng Sanh trên và đồng thời niệm Phật, làm các việc phước thiện, rồi hồi hướng cho các vong linh, ắt quyến thuộc quá cố của chúng ta sẽ được thoát khổ, siêu lên cõi Phật. Như vậy, kẻ còn người mất đều được lợi ích. Giới trẻ tuy thương kính ông bà cha mẹ, nhưng đâu biết các việc trọng đại nầy. Chính các việc đó mới thật sự là hiếu kính sâu xa, mới là phước hiếu vô lượng!

B. Sách Tử Thư Tây Tạng nói rằng, một người không tu hoặc ít tu, trước phút lâm chung, thường mê man, và sau khi thần thức rời thân thể, cảm thấy vô cùng cô đơn và sợ hãi, đau khổ, khi biết mình đã chết. Do vậy, ta cần phóng các "tư-tưởng an-lành" đến cho vong linh bằng cách cầu nguyện và kêu gọi vong linh đừng sợ hãi, bình tĩnh niệm Phật trong 49 ngày là thời kỳ còn mang thân trung ấm, chuẩn bị tái sanh.

Hơn nữa, khi thần thức rời khỏi thân là thuộc thể nhẹ, nên ta kêu gọi hay khởi niệm đến vong linh thì vong linh nhận biết được. Ngược lại, người sống còn mang xác thân, thuộc thể nặng, nên đôi khi vong linh cũng có đến nói chuyện với ta, nhưng ta không nghe được. Chính điều nầy, trong những ngày đầu mới chết, làm cho vong linh tức tối và buồn khổ.

Một điều cần lưu ý là vợ chồng hay con cháu, chưa hẳn ai ai cũng quan tâm, tận tình trợ giúp cho người quá cố siêu thoát. Tốt hơn là lúc còn thở, nên tích cực chuẩn bị trước cho mình, tự cứu lấy mình. Đó là điều bảo đảm nhất!

***

THIÊN THIỆN DĨ HIẾU VI TIÊN (TRONG NGÀN VIỆC THIỆN, HIẾU ĐỨNG ĐẦU)

Mình làm chữ hiếu mới hay

Chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu

Muốn cho tội lỗi mòn tiêu

Thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay

Mục Liên cứu mẹ bằng nay.

Nhờ người hiếu hạnh tâm rày từ bi

Ai ai hãy ráng mà suy....

You are here Phật pháp Phật giáo và Đời sống Phương pháp cầu siêu cho nhân thân