• Phật sự: 0902.427222
  • Số Phone USA: 4092179287 ( Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

Pháp âm

Chú Ðại Bi - ĐĐ Thích Phổ Tịnh (1 biến)

  • PDF.

Chú Ðại Bi - ĐĐ Thích Phổ Tịnh

  • PDF.
Nghe:

Tụng thần chú Lăng Nghiêm

  • PDF.
You are here Phật pháp Pháp âm