• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Khai mạc văn nghệ cúng dường Vu Lan


Khai mạc văn nghệ cúng dường Vu Lan
Khai mạc văn nghệ cúng dường Vu Lan
Liên Hoa Hành Khúc_BD: Đoàn Liên Hoa
Liên Hoa Hành Khúc_BD: Đoàn Liên Hoa
Mừng Đêm Khánh Đản_BD: Đoàn Liên Hoa
Mừng Đêm Khánh Đản_BD: Đoàn Liên Hoa
Hoa Khai Ngộ Pháp_BD: Đoàn VN Liên Hoa
Hoa Khai Ngộ Pháp_BD: Đoàn VN Liên Hoa

Hồi Trống Như Lai_Biểu diễn: Minh Chiếu
Hồi Trống Như Lai_Biểu diễn: Minh Chiếu
Hãy Về Với Mẹ_Biểu diễn: Ngọc Mỹ Linh
Hãy Về Với Mẹ_Biểu diễn: Ngọc Mỹ Linh
Múa: Lục Tự Di Đà_BD: Đoàn VN Liên Hoa
Múa: Lục Tự Di Đà_BD: Đoàn VN Liên Hoa
Di Đà Tâm Pháp_BD: Đoàn VN Liên Hoa
Di Đà Tâm Pháp_BD: Đoàn VN Liên Hoa

Hãy Bảo Vệ Môi Trường_BD: Minh Chiếu
Hãy Bảo Vệ Môi Trường_BD: Minh Chiếu
Ca cảnh: Lòng Mẹ_Biểu diễn: Diệu Mỹ
Ca cảnh: Lòng Mẹ_Biểu diễn: Diệu Mỹ
Ca cổ: Thức Tỉnh_Biểu diễn: Ngọc Mỹ Linh
Ca cổ: Thức Tỉnh_Biểu diễn: Ngọc Mỹ Linh
Múa: Mười Trọng Ơn_BD: Đoàn VN Liên Hoa
Múa: Mười Trọng Ơn_BD: Đoàn VN Liên Hoa

Ca Dao Tình Mẹ_Biểu diễn: Lê Đức Toàn
Ca Dao Tình Mẹ_Biểu diễn: Lê Đức Toàn
Lời Tỏ Ngộ Nhân Thế_Biểu diễn: Diệu Nga
Lời Tỏ Ngộ Nhân Thế_Biểu diễn: Diệu Nga
Khúc Hát Liên Hoa_BD: Đoàn VN Liên Hoa
Khúc Hát Liên Hoa_BD: Đoàn VN Liên Hoa
Mục Liên Tìm Mẹ_BD: Đoàn VN Liên Hoa
Mục Liên Tìm Mẹ_BD: Đoàn VN Liên Hoa

Dâng y và ban Đạo tứ_BD: Đoàn Liên Hoa
Dâng y và ban Đạo tứ_BD: Đoàn Liên Hoa
Lễ vài hoa hồng mùa Vu Lan 2016
Lễ vài hoa hồng mùa Vu Lan 2016
Lễ Cầu siêu, Cầu an nhân mùa Vu Lan 2016
Lễ Cầu siêu, Cầu an nhân mùa Vu Lan 2016
Cúng dường Trai Tăng mùa Vu Lan báo hiếu 2016
Cúng dường Trai Tăng mùa Vu Lan báo hiếu 2016
You are here Văn nghệ Vu Lan 2016 (đêm 20-8)