• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Bạn đã từng học ở Trung tâm Ngoại ngữ miễn phí chưa?

Số người tham gia bình chọn:
2214

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 13:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ bảy, 13 Tháng 5 2023 01:23

Bạn đã từng học ở Trung tâm Ngoại ngữ miễn phí chưa?

Hits Percent Graph
Chưa
1753 79.2%
Đã từng
264 11.9%
Đang học
192 8.7%
You are here Bạn đã từng học ở Trung tâm Ngoại ngữ miễn phí chưa?