• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Phật học phổ thông

Nguyên nhân đức Phật chế Giới Luật

  • PDF.

Giới là lộ trình sống thực của chân lý, được kết tinh từ nhân cách phẩm chất đạo đức, nhằm nuôi dưỡng lớn công hạnh tự lợi, lợi tha, một yếu tố tác thành Phật quả. Giới cũng chính là cơ năng nòng cốt để xây dựng trật tự kỷ cương, một con người toàn diện trong sáng, nâng cao trí thức, phát triển trí tuệ".

Đức Thế Tôn đã là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác làm bất cứ việc gì cũng cẩn thận chu đáo, không sơ sót dù là một chuyện nhỏ. Trong 12 năm đầu khi giáo đoàn thành lập chúng tăng hầu hết phần đông là căn cơ trình độ giáo pháp cao siêu là những bậc thánh A- la- hán, thành phần tu tập đoạn dứt lậu hoặc. Những vị căn cơ còn thấp kém chỉ nghe đức Thế Tôn khai thị vài lần liền chứng ngộ. Vì thế nếp sống của chư Tăng thuở ấy hoàn toàn thanh tịnh. Tuy đức Thế Tôn chưa chế Giới luật nhưng Giới vẫn có, chỉ giới hạn được trình bày dưới dạng những hình thức đơn giản tổng quát về mặt hộ trì các căn.

Đọc thêm...

Đừng nghĩ quá khứ, đừng nghĩ tương lai?

  • PDF.
Nghi_suy Năm cũ trôi qua, năm mới bắt đầu... Đừng nên nghĩ nhớ chuyện cũ, và đừng nên mơ tưởng suy tính chuyện tương lai, và chỉ nên sống với hiện tại thôi. Có thực rằng sống đạo phảỉ là sống "một kiểu hiện sinh" như thế và cần phải xóa sổ những ngày hôm qua, và phải dẹp hết những bữa hôm kia trong đầu... mới gọi là tu?

Đọc thêm...

Lời khai thị vàng ngọc

  • PDF.
buoc-sen - Phật dạy cho chúng ta chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Sinh mạng của chúng ta chẳng phải một đời này, một kiếp này, mà là đời đời kiếp kiếp, nối tiếp chẳng dứt. Đây tức chỗ gọi là luân hồi. Luân hồi là chân tướng sự thật giữa vũ trụ, bởi vì việc này chẳng phải mắt thịt của chúng ta có thể nhìn thấy được.

Đọc thêm...

Lời khai thị của hiền nhân

  • PDF.

1. PHẢI TỈNH GIÁC RẰNG, đời sống thật bấp bênh, không phải lúc nào cũng tiến hành êm đẹp như mình tưởng, mà nó có thể thay đổi bất ngờ, gây đau thương sầu khổ cho bản thân (vì tai nạn, bệnh hoạn, bị tâm thần, tù tội, tan vỡ sự nghiệp , ly tán gia đình), đang ung dung tiền tài danh vọng, địa vị cao, bỗng suy sụp toàn bộ, biến thành nguy cơ thân bại danh liệt, cuộc sống trở nên u ám đầy bi thương, tuyệt vọng. 

le-bai

 

Đọc thêm...

Mối quan hệ giữa tu sĩ và cư sĩ

  • PDF.

Sau khi Thế Tôn nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống cung kính tùy thuận bậc Ðạo Sư; sống cung kính tùy thuận pháp; sống cung kính tùy thuận chúng Tăng; sống cung kính tùy thuận học pháp; sống cung kính tùy thuận không phóng dật; sống cung kính tùy thuận tiếp đón. Ðây là nhân, đây là duyên, sau khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài(1).

Tu_si_va_cu_si

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Phật học phổ thông