• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Luận tạng

Giáo nghĩa căn bản của đại thừa

  • PDF.

E. Conze - dịch Việt: Hạnh Viên

Đọc thêm...

Luận đại trí độ tập II (31-40)

  • PDF.

Cuốn 31 - Chương 43

Giải Thích: Mười Tám Không

Đọc thêm...

Luận đại trí độ tập II

  • PDF.

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ TẬP II 

Đọc thêm...

Đại trí độ luận tập I (Cuốn 11-20)

  • PDF.

Cuốn 11

CHƯƠNG 16 GIẢI THÍCH: XÁ-LỢI-PHẤT NHÂN DUYÊN

Đọc thêm...

Duyên sanh và từ bi

  • PDF.

DUYÊN SANH VÀ TỪ BI
Nguyễn Thế Đăng

Đọc thêm...

You are here Phật pháp Luận tạng